Filologiya fakültəsi Fakültə

Bakı Dövlət Universiteti

Təsvir

Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsi 1919-cu ildə Bakı Dövlət Darülfünunu təsis edilərkən tarix-filologiya fakültəsinin (tarix və lisanə fakültəsi) dil-ədəbiyyat və Şərq şöbələri şəklində təşkil olunmuşdur. Universitetin fəaliyyət göstərdiyi ilk illərdə dil-ədəbiyyat şöbəsində rus dili və ədəbiyyatı ixtisası, Şərq şöbəsi daxilində isə indiki Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası tədris edilmişdir. Bu sonuncu ixtisas üzrə tələbələr ilk növbədə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis kimi hazırlansalar da, ərəb, fars, türk dillərini və bu dillərdə danışan xalqların ədəbiyyatını və tarixini də dərindən öyrənmişlər. 1922-1923-cü tədris ilindən Şərq şöbəsi müstəqil fakültəyə çevrilmiş və beləliklə, 1922-ci il martın 30-dan rus dili və ədəbiyyatı ixtisası tarix-filologiya fakültəsinin müstəqil bir şöbəsi, indiki Azərbaycan dili və ədəbiyyatı ixtisası isə Şərq fakültəsinin lisaniyyat şöbəsinin müstəqil bir bölməsi kimi fəalyyət göstərmişdir. 1923-1924-cü tədris ilində tarix-filologiya fakültəsi ictimai elmlər fakültəsinə çevrilir, indiki rus dili və ədəbiyyatı ixtisası həmin fakültənin üç şöbəsindən biri olur. 1924-1925-ci tədris ilində ictimai elmlər fakültəsi pedaqoji fakültə ilə əvəz olunur. 1925-1926-cı tədris ilinin əvvəlində pedaqoji fakültədə dil-ədəbiyyat şöbəsinin fəaliyyəti dayandırılır. İndiki Azərbaycan dili və ədəbiyyatı şöbəsi isə Şərq fakültəsinin lisaniyyat şöbəsinin müstəqil bir bölməsi kimi öz fəaliyyətini Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 19 iyun 1930-cu il tarixli qərarınadək-Azərbaycan Dövlət Universitetinin müxtəlif institutlara çevrilməsinədək davam etdirir. Bakı Dövlət Universiteti təşkil olunarkən tarix-filologiya fakültəsinin ilk dekanı Ümumi tarix kafedrasının professoru Nikolay Aleksandroviç Dubrovski olmuşdur. O bu vəzifədə 10 ay işləmiş, sonra bu vəzifəni prof.Leonid Aleksandroviç İşkov tutmuşdur. 1920-ci illərin əvvəllərində filologiyanın tədrisi ilə bilavasitə 10 kafedra məşğul olmuşdur: Ümumi (müqaysəli) dilçilik; Rus ədəbiyyatı; Rus dili; Qərbi Avropa ədəbiyyatı tarixi; Klassik filologiya; Slavyan filologiyası; Gürcü filologiyası; Türkologiya; Türk ədəbiyyatları tarixi; İncəsənət tarixi. Bu kafedralardan bəziləri sonralar bağlanır. Gürcü filologiyası kafedrası 1922-ci ildə, Slavyan filologiyası kafedrası isə 1924-cü ildə ləğv edilir. 1920-ci illərdə ədəbiyyat və dil fənlərindən V.V.Sipovski, V.İ.İvanov, A.V.Baqri, V.B.Tomaşevski, N.İ.Aşmarin, B.Çobanzadə, R.İ.Şor və başqa alimlər mühazirələr oxumuşlar. Azərbaycanın görkəmli yazıçısı Ə.Haqverdiyev 1921-ci ilin oktyabrından Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi fənnindən dərs demişdir. Görkəmli türkoloqlar N.İ.Aşmarin 1923-cü ilin oktyabrından, B.Çobanzadə isə 1925-ci ilin martından türkologiya kafedrasında müdir olmuşlar. Məşhur türkoloq akademik A.İ.Samoyloviç bu kafedra üzrə mühazirə oxumuşdur. 1934-1935-ci tədris ilində Azərbaycan Dövlət Universiteti yenidən fəaliyyətə başlasa da, filologiya fakültəsi yalnız 1939-cu ilin avqustundan açılır. Fakültədə mütəxəssis hazırlığı iki ixtisas üzrə - «Azərbaycan dili və ədəbiyyatı», «rus dili və ədəbiyyatı» ixtisasları üzrə aparılır. Müstəqil filologiya fakültəsinin ilk dekanlığı rus ədəbiyyatı kafedrasının professoru Aleksandr Vasilyeviç Baqriyə tapşırılır. 1939-1940-cı tədris ilində fakültənin nəzdində 7 kafedra açılır: Azərbaycan dilçiliyi; Ümumi dilçilik; Azərbaycan ədəbiyyatı; Azərbaycan dilinin praktik kursu; Rus dilçiliyi; Rus dilinin praktik kursu; Klassik filologiya. 1943-cü ilin oktyabrında filologiya fakültəsində Şərq şöbəsi təşkil olunur. Ancaq bu şöbə filologiya fakültəsinin tərkibində çox qalmır, növbəti dərs ilində müstəqil Şərq fakültəsi yaradılır. 1942-1944-cü illərdə fakültənin dekanı vəzifəsində məşhur dilçi alim prof. Məmmədağa Şirəli oğlu Şirəliyev çalışır. 1945-1946-cı tədris ilində filologiya fakültəsində jurnalistika şöbəsi, 1946-1947-ci tədris ilində incəsənət şöbəsi, 1947-1948-ci tədris ilində kitabxanaçılıq, habelə məntiq, psixologiya və Azərbaycan dili şöbələri açılır, fakültədəki kafedraların sayı xeyli artır. Rus ədəbiyyatı, Qərbi Avropa ədəbiyyatı, İncəsənət tarixi və nəzəriyyəsi, Məntiq və psixologiya, Kitabxanaçılıq, Sovet mətbuatının nəzəriyyə və təcrübəsi kafedraları fəaliyyətə başlayır. Jurnalistika və kitabxanaçılıq şöbələri sonralar filologiyadan ayrılıb müstəqil fakültələrə çevrilir. 1951-1952-ci tədris ilində İncəsənət kafedrası ləğv edilir. Fakültənin nəzdində Məntiq və psixologiya kafedrası isə 1947-ci ildən 1956-cı ilə kimi fəaliyyət göstərir. 1945-ci ildən fakültəyə aşağıdakı alimlər rəhbərlik etmişlər: dos. Həbibullah Səmədzadə (1945-1947), dos. Cəfər Xəndan Hacıyev (1947-1949), dos. Məmməd Cəfər Cəfərov (1949-1951), prof. Əli Sultanlı (1951-1953), dos. Muxtar Hüseynzadə (1953-1957), prof. Əli Sultanlı (1957-1959), dos. Seyfulla Əliyev (1959-1962), prof. Əlövsət Abdullayev (1962-1967), prof. Ağamusa Axundov (1967-1974), prof. Əkbər Ağayev (1974-1976), prof. Firudin Hüseynov (1976-1980), prof. Ağamusa Axundov (1980-1990), prof. Aqil Hacıyev (1990-1992), prof. Nizami Cəfərov (1994-2001), prof. Qara Namazov (2002-2006). prof. Elbrus Əzizov (2006-2011).2011-cı il mayın 27-dən fakültənin dekanı Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasının dosenti Məhərrəm Tahir oğlu Vəliyevdir.Hazırda filologiya fakültəsində bakalavr və magistr pillələri fəaliyyət göstərir.Bakalavr pilləsində səkkiz ixtisas üzrə mütəxəssis hazırlanır: Azərbaycan dili və ədəbiyyatıRus dili və ədəbiyyatıAlman dili və ədəbiyyatı (2007-2008-ci tədris ilindən)Fransız dili və ədəbiyyatı (2008-2009-cu tədris ilindən)Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi (2009-2010-cu tədris ilindən)Dil və ədəbiyyatı müəllimliyi (Rus dili və ədəbiyyatı müəllimi) (2009-2010-cu tədris ilindən)Xarici dil müəllimliyi (Fransız dili müəllimliyi) (2009-2010-cu tədris ilindən)Xarici dil müəllimliyi (Alman dili müəllimliyi) (2009-2010-cu tədris ilindən) Magistratura pilləsi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı, rus dili və ədəbiyyatı, dil nəzəriyyəsi, türkologiya və xarici ədəbiyyat ixtisaslarını əhatə edir.Fakültədə bakalavr və magistr pillələri üzrə qiyabi şöbə də fəaliyyət göstərir. Daha çox göstər

Ətraflı məlumat

  • Сайт: http://philology.bsu.edu.az
  • Декан: Vəliyev Məhərrəm

Daha çox məlumat