Beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat fakültəsi
Həsənalıyev Zeynal Mədət oğlu

20 yanvar 1953-cü ildə Dərələyəz mahalının Ələyəz kəndində anadan olmuşdur.
Orta məktəbi Dərələyəz mahalının Qovşuq kəndində bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1976-cı ildə BDU-nun Tarix fakültəsinə qəbul olunub
1982-ci ildə Tarix fakültəsini bitirmişdir
1989-cu ildə BDU-nun tarix fakültəsində elmi-pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır
1991-ci ildə “Səfəvi dövlətinin ictimai-siyasi vəziyyəti (Alman səyyahı Adam Oleyarinin məlumatları əsasında)mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir
2005-ci ildə “Səfəvi dövləti XXVII əsrdə (Avropa səyyahlarının məlumatlarə əsasında)”doktorluq işini müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1982-ci ildə BDU-nun Tarix fakültəsinin Qədim Dünya və Orta Əsrlər Tarixi kafedrasında baş laborant işləyib
Hal-hazırdaBeynəlxalq Münasibətlər kafedrasının professorudur
2006-cı ildən Beynəlxalq Münasibətlər və Beynəlxalq Hüquq fakültəsinin dekanı kimi fəaliyyət göstərir
Tədris etdiyi fənnlər :
-Beynəlxalq münasibətlər tarixi
-Beynəlxalq münasibətlər tarixinin metodologiyası
30 məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 2 kitabın müəllifidir
Elmi rəhbərliyi altında 5 aspirant müdafiə işi mərhələsindədir

TƏDQİQAT SAHƏSİ
“Yaxın və Orta Şərqdə terrozrizmə qarşı mübarizə“

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ
1.“XVIII əsr Səfəvi dövlətində toxuculuq və xalçaçılıq (Avropa səyyahlarının məlumatları əsasında)”.Tarix və onun problemləri jurnalı-Bakı, Adiloğlu, 2003, № 3
2.“Səfəvi dövlətində sikkə dövriyyəsi” Tarix və onun problemləri jurnalı-Bakı, Adiloğlu, 2003, № 4
3.“Səyyah gündəlikləri Kaşan şəhərinin sosial-iqtisadi həyatının bəzi məsələləri haqqında (XVII) Bakı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri, nəşriyyatı, 2003, № 3
4.“Qərb müəllifləri XVII əsr Səfəvi dövlətinin maarifi haqqında” Tarix və onun problemləri jurnalı-Bakı, Adiloğlu, 2004, № 1
5.“Avropa səyyahları Səfəvi dövlətinin daxili və xarici ticarəti haqqında” Tarix və onun problemləri jurnalı-Bakı, Adiloğlu, 2004, № 2
6.“XVII əsr Səfəvi dövlətinin şəhər iqtisadiyyatı haqqında məlumatlar Avropa müəlliflərinin əsərlərində”, Bakı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri nəşriyyatı, 2004, № 2
7.“XVII əsr Avropa səyyahları Təbriz haqqında” Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2004, № 2
8.“Azərbaycan Qərb səyyahlarının gözü ilə” Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Bakı, BDU nəşriyyatı, 2004, № 3
9.“Avropa müəlliflərinin əsərlərində” XVII əsr Səfəvi dövlətinin ordu quruculuğu haqqında məlumatlar-, Bakı, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri nəşriyyatı, 2004, № 3
10.“Kazakların Səfəvi torpaqlarına hücumu (Avropa səyyahlarının əsərlərində)” Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin xəbərləri nəşriyyatı, 2004, № 3
KİTABLAR
1.“Səfəvi dövləti XVII əsrin 30-cu illərində (Adam Olearinin məlumatları əsasında”
2.XVII əsrdə Səfəvi dövlətinin beynəlxalq əlaqələri
Metodiki vəsaitlər :
1.“Avropa səyyahlarının məlumatları Səfəvi dövlətinin tarixini öyrənmək üçün mənbə kimi” Bakı Dövləq Universiteti nəşriyyatı, 2002-ci il
2.“Avropa səyyahlarının məlumatları Səfəvi dövlətinin beynəlxalq əlaqələrini öyrənmək üçün mənbə kimi” Bakı Dövləq Universiteti nəşriyyatı, 2008-ci il

Azərbaycan Diplomatik Akademiyası

Azərbaycan Diplomatik Akademiyası
ADA beynəlxalq əlaqələr və biznes sahəsində yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanması üçün yaradılan  beynəlxalq əlaqələr və biznes məktəbidir. Akademiyada tələbələrə biznesin aparılması, iqtisadiyyat sahəsində biznesin idarəsi öyrədilir. Azərbaycandan və aparıcı dünya universitetlərindən alim və praktikləri birləşdirən akademiya tələbələri dünya iqtisadiyyatı mövzusunda diskussiyaya cəlb edir... daha ətraflı